kontakt

Zwycięzcą konkursu architektonicznego została Firma MG Projekt Marek Gluba

 

Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w miejscowości Czarnków, Pl. Jana Karskiego

Almar Spółka z o.o. Spółka Komandytowa zaprasza do wzięcia udziału w konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Czarnkowie. 

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem wizualnym, użytkowym i ekonomicznym koncepcji architektonicznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i miejscami parkingowymi, na podstawie wytycznych zawartych w Regulaminie konkursu. 

Teren objęty opracowaniem konkursowym położony jest w ścisłym Centrum miasta Czarnków na terenie byłej Państwowej Komunikacji Samochodowej „PKS”. 

 

Opracowane koncepcje budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Czarnkowie należy składać w formie papierowej w siedzibie biura Almar przy ul. Mickiewicza 62, w Krzyżu Wlkp. lub wysyłając na adres e-mailowy : sekretariat@almar-am.pl  do 15 kwietnia 2022r.
Więcej informacji pod numerem telefonu 601 797 005.

 

 

REGULAMIN KONKURSU

Organizator
Almar Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 
ul. Mickiewicza 62
64-761 Krzyż Wielkopolski
NIP: 763-100-15-09 

Forma konkursu architektonicznego
Konkurs prowadzony jest w procedurze konkursu jednoetapowego.

Cel konkursu architektonicznego
Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i miejscami parkingowymi, zlokalizowanego  przy 
ul. Sikorskiego w Czarnkowie.

Przedmiot konkursu architektonicznego
Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ul. Sikorskiego w Czarnkowie. Spełnienie wymogów zrównoważonej architektury oznacza, że inwestycja powinna być  atrakcyjna pod względem formy, komfortowa w użytkowaniu, dostępna  ekonomicznie i sprzyjać środowisku naturalnemu.
Inwestycja powinna wyróżniać się wysoką jakością przestrzeni  wspólnych, co ma sprzyjać tworzeniu więzi sąsiedzkich oraz zapewniać poczucie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańcom w różnym wieku. Zamawiający oczekuje od Uczestników konkursu przedstawienia koncepcji architektoniczno-urbanistycznej najlepszej pod względem funkcjonalnym, użytkowym oraz kompozycyjnym w  znaczeniu materialnym, estetycznym, kulturowym, społecznym oraz ekologicznym.
Wszystkie założenia projektowe muszą być zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Czarnków – Uchwała NR LI/317/06 Rady Miasta Czarnków z dnia 31 sierpnia 2006 roku. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnkowa w rejonie ulicy Wodnej. Dla zapisów wg MPZP i oznaczeniem graficznym jako tereny 5U.

Jury konkursu architektonicznego
Kubiś Sławomir
Kupczyk Rafał
Ziopaja Paweł 
Na funkcję Sekretarza Organizacyjnego Konkursu został powołany:
Ziopaja  Paweł

Terminy
15.04.2022 - termin składania Prac konkursowych     
30.04.2022 – rozstrzygnięcie Konkursu.
Nagrodą jest zaproszenie przez Inwestora do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi - na podstawie wybranej pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu.
 

Nasze inwestycje